เมื่อ Login เข้าระบบไม่ได้ วันที่ : 18/12/2558

ตามที่ได้มีการทดสอบการให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้บริการมาระยะหนึ่ง ปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและมีบางท่านที่ไม่สามารถ
เข้าตรวจสอบได้ ขอเรียนว่าการทดลองการให้บริการระบบดังกล่าวเพื่อรับทราบปัญหา-อุปสรรคของระบบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานได้ในระยะยาว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ได้ประมวลปัญหาที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามแต่กรณี ๆ ไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อ Login เข้าระบบไม่ได้ จักขอบคุณยิ่ง

คำแนะนำเมื่อ Login เข้าระบบไม่ได้

 

1. กรณีระบบแจ้งว่า “กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง” ขอเรียนว่า

เนื่องจากในฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรยังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านที่ถูกต้อง จึงขอความกรุณา
ให้ท่านส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่กลุ่มงานฐานันดร เบอร์โทรสาร (FAX) 0 2280 9086 โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกรอกรายละเอียดเลขบัตรประจำตัวประชาชน , วันเดือนปีเกิด , ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้(กรณีเอกสารไม่สามารถดำเนินการได้)

 

2. กรณีระบบแจ้งว่า “ กรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ขอเรียนว่า

การเข้าสู่การใช้งานระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน โดยระบบจะให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านเอง ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องจดจำรหัสผ่านดังกล่าวเพื่อใช้งานในครั้งต่อไป มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

กรณีลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อแสดงตัวตนและแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนรหัสผ่านไปที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร เบอร์โทรสาร (FAX) 0 2280 9086

 

3. กรณีระบบแจ้งว่า “กรอกชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ถูกต้อง”ขอเรียนว่า

การเข้าสู่การใช้งานระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว หรือยศ ให้กรอกเฉพาะชื่อตัวและชื่อสกุลเท่านั้น กรณีผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลและหน่วยงานไม่ได้แจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน ระบบจะไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ผู้ใช้งานส่งสำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

 

4. กรณีระบบแจ้งว่า “ CAPTCHA failed ! (รหัสภาพไม่ถูกต้อง)” ขอเรียนว่า ขณะนี้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อำนวยความสะดวกโดยปรับปรุง CAPTCHA (รหัสภาพ) ให้มีความชัดเจน สะดวกยิ่งขึ้น

 

5. กรณีมีปัญหาสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดรได้ในวันเวลาราชการ ที่หมายเลข 0 2280 9000 ต่อ 1872-1876        

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-9000 ต่อ 1872-1876 Email : [email protected]