1. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบทะเบียนๆ
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (ระดับหน่วยงาน)
กระทรวง 
หน่วยงาน