เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย วันที่ : 04/08/2554

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เพื่อระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรที่ได้สถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีมาเป็นเวลาครบ ๑๐๐ ปี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์
ซึ่งสืบเนื่องโดยตรงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและผู้ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวได้เสกสมรสด้วย

                              ตราจักรีมีชั้นเดียวประกอบด้วย
                              ๑.  ตรามหาจักรี พร้อมสายสร้อยสวมคอ
                              ๒.  ตราจุลจักรี  สำหรับห้อยกับสายสะพายสีเหลือง
                              ๓.  ดาราจักรี  สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สายสะพายจักรี สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

 
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-9000 ต่อ 1872-1876 Email : [email protected]