1. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบทะเบียนๆ
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-9000 ต่อ 425-427 Email : [email protected]